Product Details

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

לפרטים נוספים צור קשר עכשיו

050-2701712

מדידת לחות בבטון 

מודד את הלחות היחסית והטמפרטורה ביציקות בטון.

הגששים מאפשרים מדידה עם אפליקציה לטלפון או מכשיר DPM האוספים נתונים בהתאם לתקן ASTM F2170.

דרושים 3 מדידים לשטח של 100 מ"ר, ומדיד אחד נוסף לכל 100 מ"ר נוספים.

כל מדיד מוכנס לקדח של "3/4 ומכוסה במכסה צהוב.

אין צורך לפתוח המכסה, המדיד מעביר את הנתונים בעזרת Bluetooth, ויכול להמשיך במדידה במשך 3 שבועות.